باسلوق تواضع
880,000 ریال 880,000 ریال 880000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1950000.0 IRR
نوقا گردویی ویژه(با شیره انگور) تواضع
1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1950000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3000000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1700000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2100000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1500000.0 IRR
ریس خشک تواضع
780,000 ریال 780,000 ریال 780000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
2,040,000 ریال 2,040,000 ریال 2040000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
560,000 ریال 560,000 ریال 560000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1950000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1950000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
2,350,000 ریال 2,350,000 ریال 2350000.0 IRR