باسلوق تواضع
880,000 ریال 880,000 ریال 880000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
2,050,000 ریال 2,050,000 ریال 2050000.0 IRR
نوقا گردویی ویژه(با شیره انگور) تواضع
1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1950000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
3,250,000 ریال 3,250,000 ریال 3250000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
1,750,000 ریال 1,750,000 ریال 1750000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
2,250,000 ریال 2,250,000 ریال 2250000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
ریس خشک تواضع
869,000 ریال 869,000 ریال 869000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
2,180,000 ریال 2,180,000 ریال 2180000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
2,600,000 ریال 2,600,000 ریال 2600000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2100000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR