تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
1,140,000 ریال 1,140,000 ریال 1140000.0 IRR
تخمه هندوانه محبوبی تواضع
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
تخمه جابنی دهن باز تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
تخمه جابنی دهن بسته تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی شور تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
تخمه کدو گوشتی بی نمک تواضع
2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2100000.0 IRR
تخمه کدو مرمری زعفرانی تواضع
2,900,000 ریال 2,900,000 ریال 2900000.0 IRR
تخمه کدو مرمری خام تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
تخمه کدو مغز شور تواضع
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
تخمه کدو مغز خام تواضع
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
تخمه هندوانه مغز تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
تخمه مغز صنوبر (چلغوز) تواضع
14,000,000 ریال 14,000,000 ریال 14000000.0 IRR