بادام برزیلی تواضع
18,000,000 ریال 18,000,000 ریال 18000000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
18,000,000 ریال 18,000,000 ریال 18000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال 9000000.0 IRR
بادام هندی شور تواضع
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال 9000000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR
بادام کاغذی خام تواضع
5,200,000 ریال 5,200,000 ریال 5200000.0 IRR
بادام کاغذی شور تواضع
5,200,000 ریال 5,200,000 ریال 5200000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز شور تواضع
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بادام آذرشهر مغز خام تواضع
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بادام درختی مغز شور تواضع
7,900,000 ریال 7,900,000 ریال 7900000.0 IRR
بادام درختی مغز خام تواضع
7,900,000 ریال 7,900,000 ریال 7900000.0 IRR
بادام بی نمک مغز تواضع
7,500,000 ریال 7,500,000 ریال 7500000.0 IRR
بادام خلال تواضع
7,000,000 ریال 7,000,000 ریال 7000000.0 IRR
هسته زردآلو تواضع
680,000 ریال 680,000 ریال 680000.0 IRR