ادویه پلو تواضع
890,000 ریال 890,000 ریال 890000.0 IRR
ادویه گوشت تواضع
770,000 ریال 770,000 ریال 770000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
7,000,000 ریال 7,000,000 ریال 7000000.0 IRR
ادویه تخم ریحان تواضع
615,000 ریال 615,000 ریال 615000.0 IRR
ادویه تخم شربتی تواضع
690,000 ریال 690,000 ریال 690000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR
گل گاو زبان تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
ادویه گل محمدی غنچه تواضع
395,000 ریال 395,000 ریال 395000.0 IRR
ادویه هل تواضع
2,120,000 ریال 2,120,000 ریال 2120000.0 IRR
ادویه آویشن تواضع
685,000 ریال 685,000 ریال 685000.0 IRR
ادویه فلفل سیاه تواضع
805,000 ریال 805,000 ریال 805000.0 IRR
ادویه زنجبیل تواضع
640,000 ریال 640,000 ریال 640000.0 IRR
ادویه دارچین تواضع
552,000 ریال 552,000 ریال 552000.0 IRR
ادویه سماق تواضع
766,000 ریال 766,000 ریال 766000.0 IRR
ادویه زردچوبه تواضع
467,000 ریال 467,000 ریال 467000.0 IRR
ادویه نعناع تواضع
330,000 ریال 330,000 ریال 330000.0 IRR
ادویه خاکشیر تواضع
698,000 ریال 698,000 ریال 698000.0 IRR
ادویه گل محمدی پودر تواضع
610,000 ریال 610,000 ریال 610000.0 IRR
زعفران 2مثقال خاتم
22,000,000 ریال 22,000,000 ریال 22000000.0 IRR