ادویه پلو تواضع
550,000 ریال 550,000 ریال 550000.0 IRR
ادویه گوشت تواضع
490,000 ریال 490,000 ریال 490000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
7,000,000 ریال 7,000,000 ریال 7000000.0 IRR
ادویه تخم شربتی تواضع
540,000 ریال 540,000 ریال 540000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
ادویه گل محمدی برگ تواضع
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR
گل گاو زبان تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
ادویه گل محمدی غنچه تواضع
395,000 ریال 395,000 ریال 395000.0 IRR
ادویه هل تواضع
1,840,000 ریال 1,840,000 ریال 1840000.0 IRR
ادویه آویشن تواضع
426,000 ریال 426,000 ریال 426000.0 IRR
ادویه فلفل سیاه تواضع
650,000 ریال 650,000 ریال 650000.0 IRR
ادویه زنجبیل تواضع
440,000 ریال 440,000 ریال 440000.0 IRR
ادویه دارچین تواضع
430,000 ریال 430,000 ریال 430000.0 IRR
ادویه سماق تواضع
662,000 ریال 662,000 ریال 662000.0 IRR
ادویه زردچوبه تواضع
253,000 ریال 253,000 ریال 253000.0 IRR
ادویه نعناع تواضع
186,000 ریال 186,000 ریال 186000.0 IRR
ادویه خاکشیر تواضع
826,000 ریال 826,000 ریال 826000.0 IRR
ادویه گل محمدی پودر تواضع
675,000 ریال 675,000 ریال 675000.0 IRR
زعفران 2مثقال خاتم
13,200,000 ریال 13,200,000 ریال 13200000.0 IRR
زعفران تواضع1مثقال کادو
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR