آجیل تمام مغز شور تواضع
10,320,000 ریال 10,320,000 ریال 10320000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
8,540,000 ریال 8,540,000 ریال 8540000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
6,400,000 ریال 6,400,000 ریال 6400000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
7,225,000 ریال 7,225,000 ریال 7225000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
7,475,000 ریال 7,475,000 ریال 7475000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
7,650,000 ریال 7,650,000 ریال 7650000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
10,085,000 ریال 10,085,000 ریال 10085000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
9,155,000 ریال 9,155,000 ریال 9155000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
بادام برزیلی تواضع
8,600,000 ریال 8,600,000 ریال 8600000.0 IRR
بادام زمینی قرمز بی نمک تواضع
2,400,000 ریال 2,400,000 ریال 2400000.0 IRR
بادام زمینی قرمز شور تواضع
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
بادام ماکادمیا تواضع
12,000,000 ریال 12,000,000 ریال 12000000.0 IRR
بادام هندی خام تواضع
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال 9000000.0 IRR
بادام هندی شور تواضع
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال 9000000.0 IRR
بادام ژاپنی تواضع
4,400,000 ریال 4,400,000 ریال 4400000.0 IRR