باسلوق تواضع
500,000 ریال 500,000 ریال 500000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
1,600,000 ریال 1,600,000 ریال 1600000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
1,360,000 ریال 1,360,000 ریال 1360000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
1,000,000 ریال 1,000,000 ریال 1000000.0 IRR
ریس خشک تواضع
587,000 ریال 587,000 ریال 587000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
1,410,000 ریال 1,410,000 ریال 1410000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
900,000 ریال 900,000 ریال 900000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
520,000 ریال 520,000 ریال 520000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
440,000 ریال 440,000 ریال 440000.0 IRR
لوکوم زعفرانی تواضع
230,000 ریال 230,000 ریال 230000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
800,000 ریال 800,000 ریال 800000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
1,200,000 ریال 1,200,000 ریال 1200000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
1,550,000 ریال 1,550,000 ریال 1550000.0 IRR