باسلوق تواضع
645,000 ریال 645,000 ریال 645000.0 IRR
نوقا گردویی تواضع
1,600,000 ریال 1,600,000 ریال 1600000.0 IRR
نوقا آجیلی تواضع
1,600,000 ریال 1,600,000 ریال 1600000.0 IRR
ریس زعفرانی تواضع
3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3000000.0 IRR
ریس پرنسکافه تواضع
1,500,000 ریال 1,500,000 ریال 1500000.0 IRR
ریس دورنگ تواضع
1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1900000.0 IRR
ریس تسبیحی تواضع
1,350,000 ریال 1,350,000 ریال 1350000.0 IRR
ریس خشک تواضع
750,000 ریال 750,000 ریال 750000.0 IRR
پک سوغاتی تواضع
1,900,000 ریال 1,900,000 ریال 1900000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
900,000 ریال 900,000 ریال 900000.0 IRR
لوکوم گل محمدی تواضع
520,000 ریال 520,000 ریال 520000.0 IRR
لوکوم میوه ای تواضع
560,000 ریال 560,000 ریال 560000.0 IRR
لوکوم زنجبیلی تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
لوکوم حبه ای تواضع
1,100,000 ریال 1,100,000 ریال 1100000.0 IRR
لوکوم سه طعم تواضع
1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1700000.0 IRR
حلوا بادام تواضع
1,800,000 ریال 1,800,000 ریال 1800000.0 IRR
حلوا گردو تواضع
2,100,000 ریال 2,100,000 ریال 2100000.0 IRR