آجیل تمام مغز شور تواضع
10,320,000 ریال 10,320,000 ریال 10320000.0 IRR
آجیل تمام مغز شیرین تواضع
8,540,000 ریال 8,540,000 ریال 8540000.0 IRR
آجیل حبه میوه استوایی تواضع
6,400,000 ریال 6,400,000 ریال 6400000.0 IRR
آجیل سویا کم نمک تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
آجیل شش مغز شور تواضع
7,225,000 ریال 7,225,000 ریال 7225000.0 IRR
آجیل شیرین با پوست تواضع
7,475,000 ریال 7,475,000 ریال 7475000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
1,042,000 ریال 1,042,000 ریال 1042000.0 IRR
آجیل مالزی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل میوه خشک تواضع
7,650,000 ریال 7,650,000 ریال 7650000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
1,042,000 ریال 1,042,000 ریال 1042000.0 IRR
آجیل هندی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل چهار مغز خام تواضع
10,085,000 ریال 10,085,000 ریال 10085000.0 IRR
آجیل چهار مغز شور تواضع
9,155,000 ریال 9,155,000 ریال 9155000.0 IRR
آجیل ژاپنی تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آجیل سویا بو داده تواضع
1,400,000 ریال 1,400,000 ریال 1400000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
770,000 ریال 770,000 ریال 770000.0 IRR
آرد سنجد تواضع
370,000 ریال 370,000 ریال 370000.0 IRR
آرد نخودچی تواضع
310,000 ریال 310,000 ریال 310000.0 IRR
تخمه آفتابگردان بی نمک تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR
تخمه آفتابگردان شور تواضع
2,000,000 ریال 2,000,000 ریال 2000000.0 IRR