سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
سبزی خشک ترخون تواضع
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
سبزی خشک ریحان تواضع
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR
سبزی خشک کوکو تواضع
190,000 ریال 190,000 ریال 190000.0 IRR
سبزی خشک پلویی تواضع
280,000 ریال 280,000 ریال 280000.0 IRR
سبزی خشک جعفری تواضع
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
سبزی خشک شنبلیله تواضع
400,000 ریال 400,000 ریال 400000.0 IRR
سبزی خشک نعناع تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
سبزی خشک مرزه تواضع
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR
سبزی خشک کوفته تواضع
75,000 ریال 75,000 ریال 75000.0 IRR
سبزی خشک شوید تواضع
700,000 ریال 700,000 ریال 700000.0 IRR
سبزی خشک تره تواضع
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR
سبزی خشک قورمه سبزی تواضع
600,000 ریال 600,000 ریال 600000.0 IRR