سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
323,000 ریال 323,000 ریال 323000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
587,000 ریال 587,000 ریال 587000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
587,000 ریال 587,000 ریال 587000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
323,000 ریال 323,000 ریال 323000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
95,000 ریال 95,000 ریال 95000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
185,000 ریال 185,000 ریال 185000.0 IRR
میوه خشک آلو شابلون تواضع
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
634,000 ریال 634,000 ریال 634000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
346,000 ریال 346,000 ریال 346000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
14,000,000 ریال 14,000,000 ریال 14000000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
9,000,000 ریال 9,000,000 ریال 9000000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
16,000,000 ریال 16,000,000 ریال 16000000.0 IRR
انجیر استهبان اعلا تواضع
4,000,000 ریال 4,000,000 ریال 4000000.0 IRR
انجیر استهبان سوپر تواضع
5,000,000 ریال 5,000,000 ریال 5000000.0 IRR
انجیر استهبان معمولی تواضع
3,000,000 ریال 3,000,000 ریال 3000000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
1,300,000 ریال 1,300,000 ریال 1300000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
2,500,000 ریال 2,500,000 ریال 2500000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
برگه زردآلو تیزابی تواضع
710,000 ریال 710,000 ریال 710000.0 IRR