سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
175,000 ریال 175,000 ریال 175000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
335,000 ریال 335,000 ریال 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
362,000 ریال 362,000 ریال 362000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
193,000 ریال 193,000 ریال 193000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
95,000 ریال 95,000 ریال 95000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
185,000 ریال 185,000 ریال 185000.0 IRR
میوه خشک آلو شابلون تواضع
3,600,000 ریال 3,600,000 ریال 3600000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
446,000 ریال 446,000 ریال 446000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
234,000 ریال 234,000 ریال 234000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
9,800,000 ریال 9,800,000 ریال 9800000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
6,400,000 ریال 6,400,000 ریال 6400000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
9,800,000 ریال 9,800,000 ریال 9800000.0 IRR
انجیر استهبان اعلا تواضع
3,400,000 ریال 3,400,000 ریال 3400000.0 IRR
انجیر استهبان سوپر تواضع
4,800,000 ریال 4,800,000 ریال 4800000.0 IRR
انجیر استهبان معمولی تواضع
2,800,000 ریال 2,800,000 ریال 2800000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
850,000 ریال 850,000 ریال 850000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1700000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
برگه زردآلو تیزابی تواضع
710,000 ریال 710,000 ریال 710000.0 IRR