سبزی خشک آش تواضع
120,000 ریال 120,000 ریال 120000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
175,000 ریال 175,000 ریال 175000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
335,000 ریال 335,000 ریال 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
335,000 ریال 335,000 ریال 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
175,000 ریال 175,000 ریال 175000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
90,000 ریال 90,000 ریال 90000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
165,000 ریال 165,000 ریال 165000.0 IRR
میوه خشک آلو شابلون تواضع
3,200,000 ریال 3,200,000 ریال 3200000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
436,000 ریال 436,000 ریال 436000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
214,000 ریال 214,000 ریال 214000.0 IRR
میوه خشک آناناس برگی تواضع
8,600,000 ریال 8,600,000 ریال 8600000.0 IRR
میوه خشک آناناس کمپوتی تواضع
6,400,000 ریال 6,400,000 ریال 6400000.0 IRR
میوه خشک انبه برگی تواضع
8,600,000 ریال 8,600,000 ریال 8600000.0 IRR
انجیر استهبان اعلا تواضع
3,400,000 ریال 3,400,000 ریال 3400000.0 IRR
انجیر استهبان سوپر تواضع
3,100,000 ریال 3,100,000 ریال 3100000.0 IRR
انجیر استهبان معمولی تواضع
1,600,000 ریال 1,600,000 ریال 1600000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
850,000 ریال 850,000 ریال 850000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1700000.0 IRR
باقالا خشک تواضع
2,200,000 ریال 2,200,000 ریال 2200000.0 IRR
برگه زردآلو تیزابی تواضع
636,000 ریال 636,000 ریال 636000.0 IRR