پک حلوا تواضع
1,950,000 ریال 1,950,000 ریال 1950000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
9,716,000 ریال 9,716,000 ریال 9716000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
2,789,000 ریال 2,789,000 ریال 2789000.0 IRR
پک تابستان 1 تواضع
2,820,000 ریال 2,820,000 ریال 2820000.0 IRR
پک تابستان 2 تواضع
5,412,000 ریال 5,412,000 ریال 5412000.0 IRR
پک تابستان 3 تواضع
6,507,000 ریال 6,507,000 ریال 6507000.0 IRR
پک تابستان 4 تواضع
8,700,000 ریال 8,700,000 ریال 8700000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
2,682,000 ریال 2,682,000 ریال 2682000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
2,619,000 ریال 2,619,000 ریال 2619000.0 IRR