نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک رمضان 1 تواضع
0.0 / 5
2,028,000 ﷼ 2,028,000 ﷼ 2028000.0 IRR
پک رمضان 2 تواضع
0.0 / 5
1,807,000 ﷼ 1,807,000 ﷼ 1807000.0 IRR
پک رمضان 3 تواضع
0.0 / 5
2,277,000 ﷼ 2,277,000 ﷼ 2277000.0 IRR
پک رمضان 4 تواضع
0.0 / 5
2,127,000 ﷼ 2,127,000 ﷼ 2127000.0 IRR
پک رمضان 5 تواضع
0.0 / 5
1,847,000 ﷼ 1,847,000 ﷼ 1847000.0 IRR
پک حلوا تواضع
0.0 / 5
1,750,000 ﷼ 1,750,000 ﷼ 1750000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
0.0 / 5
7,564,000 ﷼ 7,564,000 ﷼ 7564000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
0.0 / 5
2,304,000 ﷼ 2,304,000 ﷼ 2304000.0 IRR
پک تابستان 1 تواضع
0.0 / 5
2,025,000 ﷼ 2,025,000 ﷼ 2025000.0 IRR
پک تابستان 2 تواضع
0.0 / 5
4,136,000 ﷼ 4,136,000 ﷼ 4136000.0 IRR
پک تابستان 3 تواضع
0.0 / 5
5,204,000 ﷼ 5,204,000 ﷼ 5204000.0 IRR
پک تابستان 4 تواضع
0.0 / 5
7,069,000 ﷼ 7,069,000 ﷼ 7069000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
0.0 / 5
2,682,000 ﷼ 2,682,000 ﷼ 2682000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
0.0 / 5
2,278,000 ﷼ 2,278,000 ﷼ 2278000.0 IRR