نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پک رمضان 1 تواضع
0.0 / 5
2,028,000 ﷼ 2,028,000 ﷼ 2028000.0 IRR
پک رمضان 2 تواضع
0.0 / 5
1,807,000 ﷼ 1,807,000 ﷼ 1807000.0 IRR
پک رمضان 3 تواضع
0.0 / 5
2,277,000 ﷼ 2,277,000 ﷼ 2277000.0 IRR
پک رمضان 4 تواضع
0.0 / 5
2,127,000 ﷼ 2,127,000 ﷼ 2127000.0 IRR
پک رمضان 5 تواضع
0.0 / 5
1,847,000 ﷼ 1,847,000 ﷼ 1847000.0 IRR
پک حلوا تواضع
0.0 / 5
1,550,000 ﷼ 1,550,000 ﷼ 1550000.0 IRR
پک یلدا 2 تواضع
0.0 / 5
7,448,000 ﷼ 7,448,000 ﷼ 7448000.0 IRR
پک یلدا 1 تواضع
0.0 / 5
2,304,000 ﷼ 2,304,000 ﷼ 2304000.0 IRR
پک تابستان 1 تواضع
0.0 / 5
1,880,000 ﷼ 1,880,000 ﷼ 1880000.0 IRR
پک تابستان 2 تواضع
0.0 / 5
3,916,000 ﷼ 3,916,000 ﷼ 3916000.0 IRR
پک تابستان 3 تواضع
0.0 / 5
4,843,000 ﷼ 4,843,000 ﷼ 4843000.0 IRR
پک تابستان 4 تواضع
0.0 / 5
6,490,000 ﷼ 6,490,000 ﷼ 6490000.0 IRR
پک یلدا 3 تواضع
0.0 / 5
2,682,000 ﷼ 2,682,000 ﷼ 2682000.0 IRR
پک یلدا 4 تواضع
0.0 / 5
2,180,000 ﷼ 2,180,000 ﷼ 2180000.0 IRR