زعفران 2مثقال خاتم
13,200,000 ریال 13,200,000 ریال 13200000.0 IRR
زعفران تواضع1مثقال کادو
3,800,000 ریال 3,800,000 ریال 3800000.0 IRR
زعفران 3گرم خاتم تواضع
5,100,000 ریال 5,100,000 ریال 5100000.0 IRR
پر لیمو عمانی تواضع
454,000 ریال 454,000 ریال 454000.0 IRR
لیمو عمانی حلقه تواضع
229,000 ریال 229,000 ریال 229000.0 IRR
لیمو عمانی درسته تواضع
550,000 ریال 550,000 ریال 550000.0 IRR
کادویی طلق متوسط میوه خشک
1,050,000 ریال 1,050,000 ریال 1050000.0 IRR
کادویی جعبه هخامنشی آجیل شیرین
7,604,000 ریال 7,604,000 ریال 7604000.0 IRR
کادویی ترمه قفل دار آجیل شیرین
30,457,000 ریال 30,457,000 ریال 30457000.0 IRR
کادویی جعبه طرح کاشی میوه خشک
5,500,000 ریال 5,500,000 ریال 5500000.0 IRR
کادویی جعبه طرح کاشی 4مغز شور
11,590,000 ریال 11,590,000 ریال 11590000.0 IRR
کادویی جعبه طرح کاشی آجیل شیرین
8,750,000 ریال 8,750,000 ریال 8750000.0 IRR
سنجد اعلا تواضع
360,000 ریال 360,000 ریال 360000.0 IRR
حبه میوه استوایی تواضع
1,082,000 ریال 1,082,000 ریال 1082000.0 IRR