نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پسته کله قوچی ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
3,400,000 ﷼ 3,400,000 ﷼ 3400000.0 IRR
پسته کله قوچی ممتاز شور
0.0 / 5
3,400,000 ﷼ 3,400,000 ﷼ 3400000.0 IRR
پسته کله قوچی درباری خام تواضع
0.0 / 5
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR
پسته کله قوچی درباری شور
0.0 / 5
3,800,000 ﷼ 3,800,000 ﷼ 3800000.0 IRR
پسته احمد آقایی خام تواضع
0.0 / 5
2,900,000 ﷼ 2,900,000 ﷼ 2900000.0 IRR
پسته احمد آقایی شور تواضع
0.0 / 5
2,900,000 ﷼ 2,900,000 ﷼ 2900000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
3,120,000 ﷼ 3,120,000 ﷼ 3120000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز شور تواضع
0.0 / 5
3,120,000 ﷼ 3,120,000 ﷼ 3120000.0 IRR
پسته مغز خام تواضع
0.0 / 5
3,400,000 ﷼ 3,400,000 ﷼ 3400000.0 IRR
پسته مغز شور تواضع
0.0 / 5
3,400,000 ﷼ 3,400,000 ﷼ 3400000.0 IRR
پسته خلال تواضع
0.0 / 5
4,400,000 ﷼ 4,400,000 ﷼ 4400000.0 IRR
کره پسته تواضع
0.0 / 5
700,000 ﷼ 700,000 ﷼ 700000.0 IRR