نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


پسته کله قوچی ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
پسته کله قوچی ممتاز شور
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
پسته کله قوچی درباری خام تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
پسته کله قوچی درباری شور
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
پسته احمد آقایی خام تواضع
0.0 / 5
2,300,000 ﷼ 2,300,000 ﷼ 2300000.0 IRR
پسته احمد آقایی شور تواضع
0.0 / 5
2,300,000 ﷼ 2,300,000 ﷼ 2300000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز خام تواضع
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
پسته اکبری ممتاز شور تواضع
0.0 / 5
2,400,000 ﷼ 2,400,000 ﷼ 2400000.0 IRR
پسته مغز خام تواضع
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
پسته مغز شور تواضع
0.0 / 5
2,600,000 ﷼ 2,600,000 ﷼ 2600000.0 IRR
پسته خلال تواضع
0.0 / 5
3,600,000 ﷼ 3,600,000 ﷼ 3600000.0 IRR
کره پسته تواضع
0.0 / 5
660,000 ﷼ 660,000 ﷼ 660000.0 IRR