نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
335,000 ﷼ 335,000 ﷼ 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
335,000 ﷼ 335,000 ﷼ 335000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
165,000 ﷼ 165,000 ﷼ 165000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
95,000 ﷼ 95,000 ﷼ 95000.0 IRR
انجیر استهبان اعلا تواضع
0.0 / 5
2,300,000 ﷼ 2,300,000 ﷼ 2300000.0 IRR
انجیر استهبان سوپر تواضع
0.0 / 5
3,100,000 ﷼ 3,100,000 ﷼ 3100000.0 IRR
انجیر استهبان معمولی تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
850,000 ﷼ 850,000 ﷼ 850000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
1,700,000 ﷼ 1,700,000 ﷼ 1700000.0 IRR
برگه زردآلو تیزابی تواضع
0.0 / 5
360,000 ﷼ 360,000 ﷼ 360000.0 IRR
قیصی زرد تواضع
0.0 / 5
215,000 ﷼ 215,000 ﷼ 215000.0 IRR
قیصی زرد تواضع
0.0 / 5
410,000 ﷼ 410,000 ﷼ 410000.0 IRR
قیصی آفتابی تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
قیصی آفتابی تواضع
0.0 / 5
1,000,000 ﷼ 1,000,000 ﷼ 1000000.0 IRR
زغال اخته تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
زغال اخته تواضع
0.0 / 5
320,000 ﷼ 320,000 ﷼ 320000.0 IRR