نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
165,000 ﷼ 165,000 ﷼ 165000.0 IRR
آلبالو جنگلی تواضع
0.0 / 5
310,000 ﷼ 310,000 ﷼ 310000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
310,000 ﷼ 310,000 ﷼ 310000.0 IRR
آلبالو خشک تواضع
0.0 / 5
165,000 ﷼ 165,000 ﷼ 165000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
85,000 ﷼ 85,000 ﷼ 85000.0 IRR
آلو جنگلی تواضع
0.0 / 5
155,000 ﷼ 155,000 ﷼ 155000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
165,000 ﷼ 165,000 ﷼ 165000.0 IRR
آلوچه مراغه تواضع
0.0 / 5
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
انجیر استهبان اعلا تواضع
0.0 / 5
1,800,000 ﷼ 1,800,000 ﷼ 1800000.0 IRR
انجیر استهبان سوپر تواضع
0.0 / 5
2,800,000 ﷼ 2,800,000 ﷼ 2800000.0 IRR
انجیر استهبان معمولی تواضع
0.0 / 5
1,400,000 ﷼ 1,400,000 ﷼ 1400000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
340,000 ﷼ 340,000 ﷼ 340000.0 IRR
انجیر کرمانشاه تواضع
0.0 / 5
660,000 ﷼ 660,000 ﷼ 660000.0 IRR
برگه زردآلو تیزابی تواضع
0.0 / 5
290,000 ﷼ 290,000 ﷼ 290000.0 IRR
قیصی زرد تواضع
0.0 / 5
215,000 ﷼ 215,000 ﷼ 215000.0 IRR
قیصی زرد تواضع
0.0 / 5
410,000 ﷼ 410,000 ﷼ 410000.0 IRR
قیصی آفتابی تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
قیصی آفتابی تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
زغال اخته تواضع
0.0 / 5
170,000 ﷼ 170,000 ﷼ 170000.0 IRR
زغال اخته تواضع
0.0 / 5
320,000 ﷼ 320,000 ﷼ 320000.0 IRR