نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,347,000 ﷼ 1,347,000 ﷼ 1347000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,750,000 ﷼ 1,750,000 ﷼ 1750000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
1,830,000 ﷼ 1,830,000 ﷼ 1830000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,730,000 ﷼ 1,730,000 ﷼ 1730000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,312,000 ﷼ 2,312,000 ﷼ 2312000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
2,835,000 ﷼ 2,835,000 ﷼ 2835000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شیرین با پوست
0.0 / 5
1,120,000 ﷼ 1,120,000 ﷼ 1120000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شش مغز
0.0 / 5
2,468,000 ﷼ 2,468,000 ﷼ 2468000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی میوه خشک
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,238,000 ﷼ 1,238,000 ﷼ 1238000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,410,000 ﷼ 1,410,000 ﷼ 1410000.0 IRR
کادویی طلق چهار مغز شور
0.0 / 5
2,275,000 ﷼ 2,275,000 ﷼ 2275000.0 IRR
کادویی طلق شیرین با پوست
0.0 / 5
1,836,000 ﷼ 1,836,000 ﷼ 1836000.0 IRR
کادویی طلق میوه خشک
0.0 / 5
750,000 ﷼ 750,000 ﷼ 750000.0 IRR
کادویی طلق ایستاده میوه خشک
0.0 / 5
740,000 ﷼ 740,000 ﷼ 740000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار چهار مغر
0.0 / 5
6,990,000 ﷼ 6,990,000 ﷼ 6990000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار شش مغز
0.0 / 5
8,000,000 ﷼ 8,000,000 ﷼ 8000000.0 IRR
کادویی جعبه کتابی تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,025,000 ﷼ 2,025,000 ﷼ 2025000.0 IRR