نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,795,000 ﷼ 1,795,000 ﷼ 1795000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
2,110,000 ﷼ 2,110,000 ﷼ 2110000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
2,205,000 ﷼ 2,205,000 ﷼ 2205000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
2,010,000 ﷼ 2,010,000 ﷼ 2010000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,460,000 ﷼ 2,460,000 ﷼ 2460000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,060,000 ﷼ 3,060,000 ﷼ 3060000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شیرین با پوست
0.0 / 5
1,120,000 ﷼ 1,120,000 ﷼ 1120000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شش مغز
0.0 / 5
2,710,000 ﷼ 2,710,000 ﷼ 2710000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی میوه خشک
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,360,000 ﷼ 1,360,000 ﷼ 1360000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,550,000 ﷼ 1,550,000 ﷼ 1550000.0 IRR
کادویی طلق چهار مغز شور
0.0 / 5
2,520,000 ﷼ 2,520,000 ﷼ 2520000.0 IRR
کادویی طلق شیرین با پوست
0.0 / 5
2,050,000 ﷼ 2,050,000 ﷼ 2050000.0 IRR
کادویی طلق میوه خشک
0.0 / 5
1,140,000 ﷼ 1,140,000 ﷼ 1140000.0 IRR
کادویی طلق ایستاده میوه خشک
0.0 / 5
1,140,000 ﷼ 1,140,000 ﷼ 1140000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار چهار مغر
0.0 / 5
7,820,000 ﷼ 7,820,000 ﷼ 7820000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار شش مغز
0.0 / 5
9,412,000 ﷼ 9,412,000 ﷼ 9412000.0 IRR
کادویی جعبه کتابی تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,550,000 ﷼ 2,550,000 ﷼ 2550000.0 IRR