نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,000,000 ﷼ 2,000,000 ﷼ 2000000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
2,365,000 ﷼ 2,365,000 ﷼ 2365000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
2,642,000 ﷼ 2,642,000 ﷼ 2642000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
2,337,000 ﷼ 2,337,000 ﷼ 2337000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
3,298,000 ﷼ 3,298,000 ﷼ 3298000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,716,000 ﷼ 3,716,000 ﷼ 3716000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شیرین با پوست
0.0 / 5
1,120,000 ﷼ 1,120,000 ﷼ 1120000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شش مغز
0.0 / 5
2,710,000 ﷼ 2,710,000 ﷼ 2710000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی میوه خشک
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
198,000 ﷼ 198,000 ﷼ 198000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,575,000 ﷼ 1,575,000 ﷼ 1575000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,822,000 ﷼ 1,822,000 ﷼ 1822000.0 IRR
کادویی طلق چهار مغز شور
0.0 / 5
2,970,000 ﷼ 2,970,000 ﷼ 2970000.0 IRR
کادویی طلق شیرین با پوست
0.0 / 5
2,315,000 ﷼ 2,315,000 ﷼ 2315000.0 IRR
کادویی طلق میوه خشک
0.0 / 5
1,265,000 ﷼ 1,265,000 ﷼ 1265000.0 IRR
کادویی طلق ایستاده میوه خشک
0.0 / 5
1,245,000 ﷼ 1,245,000 ﷼ 1245000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار چهار مغر
0.0 / 5
8,850,000 ﷼ 8,850,000 ﷼ 8850000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار شش مغز
0.0 / 5
10,424,000 ﷼ 10,424,000 ﷼ 10424000.0 IRR
کادویی جعبه کتابی تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,958,000 ﷼ 2,958,000 ﷼ 2958000.0 IRR