نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


کادویی ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
1,884,000 ﷼ 1,884,000 ﷼ 1884000.0 IRR
کادویی ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی ترمه شیرین با پوست
0.0 / 5
2,205,000 ﷼ 2,205,000 ﷼ 2205000.0 IRR
کادویی ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
2,120,000 ﷼ 2,120,000 ﷼ 2120000.0 IRR
کادویی هخامنشی مربع چهارمغز
0.0 / 5
2,583,000 ﷼ 2,583,000 ﷼ 2583000.0 IRR
کادویی هخامنشی مستطیل شش مغز
0.0 / 5
3,234,000 ﷼ 3,234,000 ﷼ 3234000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی چهار مغز شور
0.0 / 5
1,280,000 ﷼ 1,280,000 ﷼ 1280000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شیرین با پوست
0.0 / 5
1,120,000 ﷼ 1,120,000 ﷼ 1120000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی شش مغز
0.0 / 5
2,710,000 ﷼ 2,710,000 ﷼ 2710000.0 IRR
کادویی ظرف سفالی میوه خشک
0.0 / 5
2,200,000 ﷼ 2,200,000 ﷼ 2200000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه تمام مغز شیرین
0.0 / 5
175,000 ﷼ 175,000 ﷼ 175000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه چهار مغز شور
0.0 / 5
1,418,000 ﷼ 1,418,000 ﷼ 1418000.0 IRR
کادویی کیسه ترمه شش مغز شور
0.0 / 5
1,630,000 ﷼ 1,630,000 ﷼ 1630000.0 IRR
کادویی طلق چهار مغز شور
0.0 / 5
2,520,000 ﷼ 2,520,000 ﷼ 2520000.0 IRR
کادویی طلق شیرین با پوست
0.0 / 5
2,050,000 ﷼ 2,050,000 ﷼ 2050000.0 IRR
کادویی طلق میوه خشک
0.0 / 5
1,250,000 ﷼ 1,250,000 ﷼ 1250000.0 IRR
کادویی طلق ایستاده میوه خشک
0.0 / 5
1,240,000 ﷼ 1,240,000 ﷼ 1240000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار چهار مغر
0.0 / 5
8,170,000 ﷼ 8,170,000 ﷼ 8170000.0 IRR
کادویی جعبه ترمه قفل دار شش مغز
0.0 / 5
9,780,000 ﷼ 9,780,000 ﷼ 9780000.0 IRR
کادویی جعبه کتابی تمام مغز شیرین
0.0 / 5
2,700,000 ﷼ 2,700,000 ﷼ 2700000.0 IRR