نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
315,000 ﷼ 315,000 ﷼ 315000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
525,000 ﷼ 525,000 ﷼ 525000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
1,050,000 ﷼ 1,050,000 ﷼ 1050000.0 IRR
آبنبات رخس ترش تواضع
0.0 / 5
90,000 ﷼ 90,000 ﷼ 90000.0 IRR
آبنبات رخس ترش تواضع
0.0 / 5
180,000 ﷼ 180,000 ﷼ 180000.0 IRR
آبنبات نقل گشنیز تواضع
0.0 / 5
75,000 ﷼ 75,000 ﷼ 75000.0 IRR
آبنبات نقل گشنیز تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آبنبات پسته ای تواضع
0.0 / 5
280,000 ﷼ 280,000 ﷼ 280000.0 IRR
آبنبات پسته ای تواضع
0.0 / 5
560,000 ﷼ 560,000 ﷼ 560000.0 IRR
آبنبات زرشک دار تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آبنبات زرشک دار تواضع
0.0 / 5
270,000 ﷼ 270,000 ﷼ 270000.0 IRR
آبنبات تگری ترش تواضع
0.0 / 5
80,000 ﷼ 80,000 ﷼ 80000.0 IRR
آبنبات تگری ترش تواضع
0.0 / 5
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
آبنبات هل دار تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
آبنبات هل دار تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آبنبات لیمو دار تواضع
0.0 / 5
150,000 ﷼ 150,000 ﷼ 150000.0 IRR
آبنبات لیمو دار تواضع
0.0 / 5
300,000 ﷼ 300,000 ﷼ 300000.0 IRR
آبنبات اطلسی مغزدار تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آبنبات اطلسی مغزدار تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR