نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
380,000 ﷼ 380,000 ﷼ 380000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
740,000 ﷼ 740,000 ﷼ 740000.0 IRR
آبنبات رخس ترش تواضع
0.0 / 5
60,000 ﷼ 60,000 ﷼ 60000.0 IRR
آبنبات رخس ترش تواضع
0.0 / 5
110,000 ﷼ 110,000 ﷼ 110000.0 IRR
آبنبات نقل گشنیز تواضع
0.0 / 5
75,000 ﷼ 75,000 ﷼ 75000.0 IRR
آبنبات نقل گشنیز تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آبنبات پسته ای تواضع
0.0 / 5
185,000 ﷼ 185,000 ﷼ 185000.0 IRR
آبنبات پسته ای تواضع
0.0 / 5
350,000 ﷼ 350,000 ﷼ 350000.0 IRR
آبنبات زرشک دار تواضع
0.0 / 5
75,000 ﷼ 75,000 ﷼ 75000.0 IRR
آبنبات زرشک دار تواضع
0.0 / 5
135,000 ﷼ 135,000 ﷼ 135000.0 IRR
آبنبات تگری ترش تواضع
0.0 / 5
55,000 ﷼ 55,000 ﷼ 55000.0 IRR
آبنبات تگری ترش تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آبنبات هل دار تواضع
0.0 / 5
240,000 ﷼ 240,000 ﷼ 240000.0 IRR
آبنبات هل دار تواضع
0.0 / 5
460,000 ﷼ 460,000 ﷼ 460000.0 IRR
آبنبات لیمو دار تواضع
0.0 / 5
75,000 ﷼ 75,000 ﷼ 75000.0 IRR
آبنبات لیمو دار تواضع
0.0 / 5
135,000 ﷼ 135,000 ﷼ 135000.0 IRR
آبنبات اطلسی مغزدار تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آبنبات اطلسی مغزدار تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR