نام نیک و کیفیت برتر صنعت آجیل و خشکبار


بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
230,000 ﷼ 230,000 ﷼ 230000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
380,000 ﷼ 380,000 ﷼ 380000.0 IRR
بادام سوخته تواضع
0.0 / 5
750,000 ﷼ 750,000 ﷼ 750000.0 IRR
آبنبات رخس ترش تواضع
0.0 / 5
70,000 ﷼ 70,000 ﷼ 70000.0 IRR
آبنبات رخس ترش تواضع
0.0 / 5
130,000 ﷼ 130,000 ﷼ 130000.0 IRR
آبنبات نقل گشنیز تواضع
0.0 / 5
75,000 ﷼ 75,000 ﷼ 75000.0 IRR
آبنبات نقل گشنیز تواضع
0.0 / 5
140,000 ﷼ 140,000 ﷼ 140000.0 IRR
آبنبات پسته ای تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
آبنبات پسته ای تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آبنبات زرشک دار تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آبنبات زرشک دار تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR
آبنبات تگری ترش تواضع
0.0 / 5
70,000 ﷼ 70,000 ﷼ 70000.0 IRR
آبنبات تگری ترش تواضع
0.0 / 5
130,000 ﷼ 130,000 ﷼ 130000.0 IRR
آبنبات هل دار تواضع
0.0 / 5
260,000 ﷼ 260,000 ﷼ 260000.0 IRR
آبنبات هل دار تواضع
0.0 / 5
500,000 ﷼ 500,000 ﷼ 500000.0 IRR
آبنبات لیمو دار تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آبنبات لیمو دار تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR
آبنبات اطلسی مغزدار تواضع
0.0 / 5
100,000 ﷼ 100,000 ﷼ 100000.0 IRR
آبنبات اطلسی مغزدار تواضع
0.0 / 5
190,000 ﷼ 190,000 ﷼ 190000.0 IRR